کارگاه صدا

438813696_10920
دوره بیست و نهم
۱۴ آبان , ۱۳۹۶
30
دوره سی ام
۱۰ دی , ۱۳۹۶
کارگاه

آموزش عملی بازیگری رادیو ، دوبله ، سلفژ ، صداسازی و تیپ سازی